GDPR

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Barczi Szolgáltató Betéti Társaság

székhely: 2100 Gödöllő, Kör u. 8., internetes oldal: www.barczibt.hu; e-mail: attila@barczibt.hu, barczibt@barczibt.hu

 

Tisztelt Partnerünk!

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – értelmében tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket az alábbiakról:

 • Adatgyűjtésre vonatkozóan:
  • Kizárólag a Partnereinkkel létrejött megbízás (szakértői tevékenység keretében végzett szakértői munka) teljesítése érdekében történik adatgyűjtés (név, cím, telefonszám, e-mail cím) az alábbi módokon: szóbeli adatközlés, telefonos adatközlés, e-mail adatközlés, papír alapú adatközlés.
  • A Barczi Bt. honlapjának látogatása, böngészése nem jár adatgyűjtéssel.
  • Az adatszolgáltatással egyidejűleg az adatot közlő hozzájárulásával nyilatkozik arról, hogy az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót előzetesen megismerte és a hozzájárulását annak ismeretében adta meg. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Adatkezelésre vonatkozóan:
  • Az adatokat a vállalt szakértői tevékenység munkafolyamatában kezeljük/tároljuk, és az érintett kérésére az EU rendeletben és egyéb jogszabályokban meghatározott esetekben haladéktalanul töröljük azokat.
  • Adatkezelésre lehet szükség a szakértői tervek elkészítéséhez, a személyes kapcsolattartáshoz, a számlázáshoz, illetve a Barczi Bt. egyéb jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez.
 • Adatok biztonságára vonatkozóan:
  • Társaságunk számítástechnikai intézkedésekkel teremti meg a személyes adatok biztonságát: számítógépeinket, illetve elektronikus levelezőrendszerünket jelszóval védjük, a hozzáférés pedig csak a társaság alkalmazottainak biztosított.
  • Harmadik fél részére adatot semmilyen módon nem szolgáltatunk (a jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítésének kivételével).
 • Jogorvoslat:
  • Az adatközlő jogosult arra, hogy panasszal éljen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy a rá vonatkozó adatkezelés folyamata nincs összhangban a 2016/679 EU rendelettel.

Tájékoztatónk kizárólag a 2016/679 EU RENDELET-tel együttesen érvényes, az abban rögzített általános rendelkezések és elvek, valamint fogalommeghatározások mentén kivonatolt adattartalommal bír.

E tájékoztatót a Barczi Bt. egyoldalúan módosíthatja azzal a feltétellel, hogy a módosítás hatálybalépését megelőzően a honlapon közzéteszi a változtatás szándékát.